Η εταιρεία με την επωνυμία YogaWorks, η οποία εδρεύει στο Κάλβερ Σίτι, στην Καλιφόρνια ,ΗΠΑ και εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα από την Άννα Ζώρζου, κάτοικο Αθηνών, και παρέχει υπηρεσίες Εκπαίδευσης Διδασκάλων Yoga, λαμβάνοντας υπόψη:
Ι. τις διατάξεις του ν. 2472/1997 για την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα,
ΙΙ. τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, άλλως Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. ή G.D.P.R.), οι οποίες έχουν άμεση και δεσμευτική ισχύ και εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018 και μετέπειτα,
ΙΙΙ. τη δεδηλωμένη βούλησή της για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων με τα οποία αλληλεπιδρά, αλλά και την υποχρέωση συμμόρφωσής της προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ενημερώνει για το πλαίσιο, εντός του οποίου η εταιρεία διενεργεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης ενός υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα το κατά πόσο η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός της Ένωσης. Εφαρμόζονται επίσης, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένων των δεδομένων που βρίσκονται στην Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία μη εγκατεστημένο στην Ένωση, εάν οι δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται με: α) την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα εν λόγω υποκείμενα των δεδομένων στην Ένωση, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται πληρωμή από τα υποκείμενα των δεδομένων, ή β) την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους, στον βαθμό που η συμπεριφορά αυτή λαμβάνει χώρα εντός της Ένωσης

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ
Τα δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας, όπως όνομα και επίθετο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, ΑΦΜ, e-mail, τηλέφωνο.
Τέλος, κατά την πλοήγησή σας στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας, δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου είναι δυνατόν να συλλεχθούν όπως αναγνωριστικές διευθύνσεις IP, cookies κ.α.

Δια της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου αποδέχεστε, δηλώνετε και εγγυάστε μεταξύ των άλλων ότι εισάγετε/ αποστέλετε αποκλειστικά ακριβείς και αληθείς πληροφορίες, όπου απαιτείται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Τα δεδομένα αυτά διατίθενται από τους χρήστες με τη συμπλήρωση και υποβολή φόρμας με την οποία συναινούν εν γνώσει τους στην καταχώρισή τους σε βάση δεδομένων του το YogaWorks. Ομοίως, συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, και εξ αποστάσεως, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με τον υπεύθυνο τμήματος εκπαίδευσης.

3. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Το YogaWorks δεν Θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε εσείς σε τρίτους παρά μόνο σε αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών προς εσάς, αλλά πάντοτε με προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω. Δεν θα πουλήσουμε ΔΠΧ σας σε τρίτες εταιρείες που ενδέχεται να ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε εσάς.

4. ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ;
Διατηρούμε τα ΔΠΧ σας για όσο διάστημα δεν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας.

5. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ
Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

6. ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Η συλλογή των δεδομένων σας είναι αναγκαία για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την παροχή υπηρεσιών. Εάν δεν παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, δυστυχώς δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή σας και η χρήση των συνδρομητικών υπηρεσιών της εταιρείας.

7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που της υποβάλλονται, θεωρείται η εκπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα, Άννα Ζώρζου γι’ αυτό και κάθε τυχόν αίτημά σας πρέπει να υποβάλλεται προς αυτήν.

8. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο,τιδήποτε τυχόν παραλείπεται στην παρούσα ενημέρωση θα ρυθμίζεται από τις διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, καθώς και από Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Κ.Π.Δ..

9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων θεσπίζει ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μπορείτε να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή. Συγκεκριμένα Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης. Μπορείτε, επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.
Η εταιρεία έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεών της.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε μέσω email στο info@yogaworks.gr
Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).